ADATVÉDELEM

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat


1. Bevezetés

Cégnév: Körben Group Kft.

Cím:1165 Budapest Zsemlékes út 25. fszt. 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-996543

Adószáma: 24226150-1-42

Tel. :+36-30/335 4010

E-mail: angyalkristalyrendeles@gmail.com

– a továbbiakban Adatkezelő - adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az adatkezelési szabályzat a www.angyalkristaly.hu weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelővel, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre (a továbbiakban: Szerződéses Partner) is kiterjed.

Aki az Angyal Kristály webáruházba regisztrálja magát, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunkat elfogadottnak tekinti és azzal egyetért.

 

2. Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, például futárszolgálat, aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére tovább adni.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

 

3. A szabályzat célja

Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A weboldalon a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, a felhasználó, az Adatkezelővel, illetve egyéb Szerződéses Partnereivel és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

A Webáruház a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet.

 

4. Alapvető fogalom meghatározások

·  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

·  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint    az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

·  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes             műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

·  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a       felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

·  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,     lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel     készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

·  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

·  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai     feladatot az adatokon végzik;

·  adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

·  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, Eladóval;

·  Eladó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a termékét vásárolja meg érintett, és akinek adatkezelő továbbítja érintett személyes adatait. 

 

5. Az Adatkezelő

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető), aki:

Cégnév: Körben Group Kft.

Cím: 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. fszt. 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-996543

Adószáma: 24226150-1-42

Tel.: +36-30/335 40 10

E-mail: angyalkristalyrendeles@gmail.com

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

 

6. Az Adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie – Célhoz kötöttség elve –.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető – Arányosság, szükségesség elve –.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a vásárlással érintett harmadik személy részére (Eladó)  továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist  csak vásárlás esetén kapcsolja össze Eladóval.

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre


7.1. Regisztráció

Kezelt adatok köre:

Vásárló adatai: Név (vezeték-, keresztnév), E-mail cím, Jelszó

Számlázási cím: Számlázási név (cégnév, név), Adószám, Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám, Mobilszám

Szállítási cím: Szállítási név, Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám


7.2. Bejelentkezési adatok

Kezelt adatok köre:

Regisztráció dátuma

Utolsó módosítás dátuma

Utolsó belépés dátuma


7.3.  Termékkel kapcsolatos adatok

Termék neve

Termék rendszerbeli kódszáma

Termék rendeléskori bruttóára

Termék rendelt darabszáma


7.4. Megrendeléssel kapcsolatos adatok

Megrendelés dátuma

Szállítási költség

Fizetési mód

Szállítási mód

Megrendeléskor a Vásárló mely oldalról jött

Megrendeléskor a Vásárló IP címe

Megrendeléskor használt nyelv

Vásárló által adott megjegyzés


7.5. Vásárló tevékenysége a weboldalon

A kezelt adatok köre:

Anonim (nem bejelentkezett látogató esetén): Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, Használt böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba helyezés esetén a termék neve

Bejelentkezett Vásárló esetén: Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, E-mail cím, Használt böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba helyezés esetén a termék neve


7.6. A személyes adatok tárolása, az információbiztonság

1. Személyes adat csak a 5. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a weboldalon történő regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.

3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.

5. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az angyalkristalyrendeles@gmail.com e-mail címre elektronikus levélben, vagy a +36-30/335 40 10-es telefonszámon, illetve a Tényleges ügyintézés helyén személyesen van mód.

6. A hírlevélről a hírlevél alján található link és leírás segítségével lehet leiratkozni, az ott rögzítettek szerint.

7. Adattovábbításra vásárlás, online fizetés esetén kerül sor Eladó felé, az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

8. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy:

Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.

Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.

Az adatokról biztonsági mentés készül.

9. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 

8. Remarketing

A Körben Group Kft. a webhelyein a Google Inc. (a továbbiakban Google) Analytics és Remarketing szolgáltatásait használja. E szolgáltatások úgynevezett „cookie”-kat (sütiket) használnak, amelyekkel a webhely használatával kapcsolatos információkat a Google Egyesült Államokban működő webhelyére továbbítják és tárolják. Az IP-címet a Google az utolsó három számjegyre rövidíti, így az adatok nem rendelhetők hozzá egyértelműen semmilyen természetes személyhez. A Google ezen kívül betartja az „US Safe Harbor” egyezmény adatvédelmi előírásait, és regisztrálva van az USA Kereskedelmi Minisztériumának „Safe Harbor” programjában.

A Google a Körben Group Kft. megbízásából ezeket az információkat a webhely használatának értékelésére, illetve a webhely-használatot értékelő jelentések készítésére használja fel a Körben Group Kft. számára. Ezen kívül további, a webhely és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokhoz is felhasználja. Ezeket az információkat a Google csak akkor adja tovább harmadik félnek, ha ezt a törvény előírja, vagy a Google megbízásából ezeket az adatokat harmadik felek dolgozzák fel. Harmadik fél, beleértve a Googl vállalatot is, arra használja az eltárolt cookie.kat, hogy adott felhasználó adott webhely-látogatásának alapján hirdetéseket kapcsoljon be. A Google semmilyen esetben sem kapcsolja össze az Ön IP-címét más adatokkal.

Az adatgyűjtés és -tárolás bármikor visszavonható a jövőbeli látogatásokra vonatkozóan. A Google szolgáltatásaiban letiltható a cookie-k használata a Google reklámok letiltására szolgáló oldalán.

A webhely használatával kijelenti, hogy egyetért az összegyűjtött adatoknak az előbbiekben ismertetett módon és az előbbiekben ismertetett célból való feldolgozásával.

Az előbb felsoroltakon túl arra használjuk a Google Analytics-et, hogy az AdWords és a Double-Click-Cookie-ból nyert adatokat statisztikai céllal elemezzük. Amennyiben ezt nem kívánja engedélyezni, akkor ezt a Hirdetési beállítások kezelőjében kikapcsolhatja.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a 7.6.5. pontban hivatkozott elérhetőségeken, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

a.) kezelése jogellenes;

b.) az érintett kéri;

c.) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Webáruház a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Budapest, 2016.12.05.